App Terms and Conditions - Polish

<
water
water

App Terms and Conditions - Polish

Pentair Home app, Pentair Scan app, ConnectMySoftener app, Pentair Temp app customer terms of service


Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2021 r

 

Niniejsze Warunki świadczenia usług („Umowa”) stanowią wiążącą umowę zawartą pomiędzy Tobą („Ty” (i odpowiednio „Twoje”)) a Pentair Management Company („Pentair”). Niniejsza Umowa reguluje korzystanie przez Ciebie z aplikacji mobilnej Pentair Home służącej do użytku z produktami, sprzętem lub usługami Pentair (wraz z jakimikolwiek dostępnymi materiałami i usługami oraz z następującymi po nich, dalej zwanymi „Usługą”).
 

Niniejsze Warunki świadczenia usług („Umowa”) stanowią wiążącą umowę zawartą pomiędzy Tobą („Ty” (i odpowiednio „Twoje”)) a Pentair Management Company („Pentair”). Niniejsza Umowa reguluje korzystanie przez Ciebie z aplikacji mobilnej Pentair Home służącej do użytku z produktami, sprzętem lub usługami Pentair (wraz z jakimikolwiek dostępnymi materiałami i usługami oraz z następującymi po nich, dalej zwanymi „Usługą”).
 

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, PENTAIR NIE UDZIELI CI LICENCJI NA USŁUGĘ, NIE MOŻESZ POBIERAĆ, INSTALOWAĆ USŁUGI ANI KORZYSTAĆ Z NIEJ.
 

Pentair może zmieniać wszelkie warunki niniejszej Umowy ze skutkiem na przyszłość. O każdej takiej poprawce zostaniesz powiadomiony zgodnie z przepisami Punktu 22, co najmniej sześćdziesiąt (60) dni przed jej wejściem w życie, a powiadomienie to będzie wskazywało datę wejścia w życie takiej poprawki.
 

Masz prawo sprzeciwić się jakiejkolwiek zmianie niniejszej Umowy zgodnie z przepisami Punktu 22 w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania powiadomienia o takiej zmianie. W przypadku wniesienia sprzeciwu w terminie, poprawka nie wejdzie w życie, a Umowa między Tobą a Pentair pozostanie bez zmian. W takim przypadku Pentair będzie uprawniona do rozwiązania z Tobą całej Umowy za wypowiedzeniem, przy czym takie wypowiedzenie wejdzie w życie w dniu, w którym zmiana zaczęła obowiązywać. Jeśli nie zgłosisz sprzeciwu w terminie przysługującym na tę czynność, zmiana zostanie uznana za zaakceptowaną przez Ciebie i, po upływie tego okresu, stanie się częścią Umowy zawartej między Tobą a Pentair.
 

W swoim pierwszym zgłoszeniu Pentair poinformuje Cię o prawie do sprzeciwu w ciągu trzydziestu (30) dni, prawie Pentair do rozwiązania całej Umowy na wypadek takiego sprzeciwu oraz o konsekwencjach prawnych nie zgłoszenia go. Powyższa legenda dotycząca „Ostatniej aktualizacji” wskazuje termin ostatniej zmiany treści Umowy.
 

Pentair może w dowolnym momencie i nie ponosząc odpowiedzialności, zmodyfikować świadczoną Usługę lub zaprzestać świadczenia w całości lub w części; obciążyć jakimikolwiek opłatami wymaganymi do korzystania z Usługi po powiadomieniu Cię zgodnie z przepisami Punktu 22, zmodyfikować je lub zrzec się ich pobierania; albo zaoferować możliwość korzystania z Usługi niektórym lub wszystkim jej użytkownikom.
 

PENTAIR UDOSTĘPNIA USŁUGĘ NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE ORAZ POD WARUNKIEM ICH AKCEPTACJI ORAZ ZGODNOŚCI Z NIMI.

 

1. DEFINICJE.

(a) „Urządzenie IoT” oznacza każde podłączone lub możliwe do podłączenia urządzenie Internetu rzeczy.
 

(b) „Strona trzecia” oznacza każdą osobę lub podmiot inny niż Ty i Pentair, a także wszystkich Twoich podwykonawców, wykonawców niezależnych, podmiotów stowarzyszonych lub usługodawców.
 

(c) Znaczenie innych pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z definicjami zawartymi w niniejszej Umowie.v

 

2. UDZIELENIE LICENCJI I JEJ ZAKRES.

Z zastrzeżeniem ścisłego przestrzegania przez Ciebie wszystkich warunków niniejszej Umowy, Pentair niniejszym udziela Ci ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej licencji na korzystanie z Usługi w Okresie obowiązywania (zgodnie z poniższą definicją), jak określono w niniejszym Punkcie 2. Niniejsza licencja przyznaje Ci prawo do:
 

(a) pobierania, instalowania i używania dowolnego oprogramowania udostępnionego przez Pentair w ramach Usługi na urządzeniu mobilnym, którego jesteś właścicielem lub nad którym sprawujesz kontrolę, w oparciu o odpowiednią dokumentację, do osobistego, niekomercyjnego użytku, jeśli jesteś konsumentem indywidualnym, do wewnętrznych celów Twojego przedsiębiorstwa; oraz
 

(b) przeglądania jednej (1) kopii dowolnej części Usługi na dowolnym pojedynczym urządzeniu, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, jeśli jesteś klientem indywidualnym lub nie, do wewnętrznych celów Twojego przedsiębiorstwa.

 

3. OGRANICZENIA LICENCJI.

Nie możesz, bezpośrednio ani pośrednio:
 

(a) korzystać (w tym tworzyć jakichkolwiek kopii) z Usługi wykraczając poza zakres udzielonej na podstawie Punktu 2 licencji;
 

(b) korzystać z Usługi przy pomocy Urządzenia IoT, które sprzedałeś/aś lub w inny sposób przekazałeś/aś albo do którego kontroli nie masz prawa;
 

(c) z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w ramach Usługi, zapewniać Stronom trzecim dostępu do Usługi lub do korzystania z niej;
 

(d) dokonywać inżynierii wstecznej, demontażu, dekompilacji, dekodowania lub w inny sposób próbować wyprowadzić lub uzyskać dostęp do kodu źródłowego Usługi lub jej części, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo;
 

(e) dokonywać inżynierii wstecznej, demontażu, dekompilacji, dekodowania lub w inny sposób próbować wyprowadzić lub uzyskać dostęp do kodu źródłowego Usługi lub jej części, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo;
 

(f) usuwać, kasować, zmieniać lub zasłaniać jakichkolwiek znaków towarowych lub praw autorskich, patentów lub innych informacji o prawach własności intelektualnej lub prawach własności, zawartych w Usłudze lub związanych z nią, w tym jakiejkolwiek jej kopii;
 

(g) kopiować Usługi w całości lub w części;
 

(h) wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, sprzedawać, udzielać sublicencji, cedować, dystrybuować, publikować, przenosić lub w inny sposób udostępniać Usługi lub jakichkolwiek jej funkcji lub funkcjonalności Stronom trzecim z jakiegokolwiek powodu, niezależnie od tego, czy za pośrednictwem sieci lub hosta, w tym połączeniu z Internetem lub hostingiem, rozległą siecią komputerową (WAN), wirtualną siecią prywatną (VPN), wirtualizacji, timesharingu, biura usług, oprogramowania jako usługi, chmury, lub innej technologii czy usługi;
 

(i) korzystać z Usługi z naruszeniem jakichkolwiek przepisów Prawa krajowego, stanowego, regionalnego lub lokalnego, zasad, przepisów, dyrektyw, statutów, zarządzeń, wyroków, dekretów, orzeczeń oraz wykonalnych wytycznych regulacyjnych (dalej zwanych „Prawem”) mających zastosowanie do Twojego użytkowania zgodnie z przepisami Punktu 18;
 

(j) korzystać z Usługi do celów analizy konkurencyjnej Usługi, rozwoju konkurencyjnej strony internetowej lub aplikacji, produktu lub usługi lub w jakimkolwiek innym celu stawiającym Pentair w niekorzystnej sytuacji handlowej;
 

(k) korzystać z Usługi związanej z jakąkolwiek sprzedażą, licencjonowaniem lub udostępnianiem produktów konkurencyjnych do Pentair, produktów naśladujących lub takich, które według własnego uznania Pentair naruszają, sprzeniewierzają lub pogwałcają prawa własności intelektualnej Pentair;
 

(l) zezwalać na udostępnianie jakichkolwiek treści, obrazów, informacji lub jakiejkolwiek innej części Usługi na dowolnej innej platformie, w formie drukowanej lub elektronicznej, jakiejkolwiek Stronie trzeciej, z wyjątkiem zakresu, w jakim funkcjonalność Usługi wyraźnie pozwala na to działanie; lub
 

(m) używać jakiegokolwiek robota, pająka, aplikacji do przeszukiwania/pobierania witryn lub innych ręcznych czy też automatycznych urządzeń do pobierania, indeksowania, „scrapingu”, „eksploracji danych” lub gromadzenia w inny sposób treści Usługi lub odtwarzania lub obchodzenia struktury nawigacyjnej lub prezentacji Usługi bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Pentair.

 

4. MATERIAŁY/USŁUGI STRON TRZECICH.

(a) Potwierdzasz i akceptujesz, że Usługa może obejmować oprogramowanie, produkty, usługi, treści, dane lub inne materiały, które są własnością Stron trzecich (dalej zwanymi „Materiałami/Usługami Stron trzecich”), które są udostępniane na warunkach (w tym licencje i polityki prywatności), które uzupełniają te zawarte w niniejszej Umowie lub różnią się od nich (dalej zwane „Warunkami Stron trzecich”). Pentair nie sprawuje kontroli ani nie świadczy wsparcia, nie jest też odpowiedzialna za jakiekolwiek Materiały/Usługi Stron trzecich, w tym za dokładność, kompletność, wiarygodność, terminowe dostarczanie, rzetelność, integralność, jakość, legalność, przydatność lub bezpieczeństwo Materiałów/Usług Stron trzecich, lub jakiekolwiek prawa własności intelektualnej. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie uznaje się za oświadczenie ani gwarancję Pentair w odniesieniu do jakichkolwiek Materiałów/Usług Stron trzecich. Pentair nie ma obowiązku monitorowania Materiałów/Usług Stron trzecich i może w dowolnym momencie zablokować bądź uniemożliwić dostęp do jakichkolwiek Materiałów/Usług Stron trzecich (w całości lub w części) za pośrednictwem Usługi. Ponadto dostępność Materiałów/Usług Stron trzecich za pośrednictwem Usługi nie oznacza, że Pentair wyraża poparcie dla jakiegokolwiek dostawcy Materiałów/Usług Stron trzecich ani powiązania z nim.
 

(b) Niniejszym zgadzasz się na związanie wszystkimi Warunkami Stron trzecich oraz podporządkowanie się im. W szczególności korzystanie z Google Maps podlega aktualnym Dodatkowym Warunkom Korzystania z Usługi Google Maps/Google Earth pod adresem: https://maps.google.com/help/terms_maps.html oraz Polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/. Każde naruszenie przez Ciebie jakichkolwiek Warunków Stron trzecich stanowi również naruszenie niniejszej Umowy. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Warunków Stron trzech z jakiegokolwiek powodu, Pentair może natychmiast wypowiedzieć świadczenie części Usługi, której dotyczy problem, w tym wszelkie prawa i licencje przysługujące w ramach tej części Usługi, bez nakładania wobec Ciebie sankcji lub dalszych zobowiązań, po przekazaniu Ci wypowiedzenia zgodnie z Punktem 22.
 

(c) Usługa może być dostarczana razem z pewnymi komponentami oprogramowania typu open source (dalej zwanymi „Komponentami Open Source”) lub w inny sposób zawierać je na mocy odpowiednich umów licencyjnych na oprogramowanie typu open source (dalej zwanymi „Licencjami Open Source”), uwzględnionych w Usłudze lub w innym miejscu, wyznaczanym w danym czasie przez Pentair. Potwierdzasz i akceptujesz warunki każdej takiej Licencji Open Source oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich takich warunków. W odniesieniu do każdego Komponentu Open Source, w zakresie, w jakim istnieją jakiekolwiek konflikty między warunkami niniejszej Umowy a warunkami odpowiedniej Licencji Open Source, takie sprzeczne warunki niniejszej Umowy nie będą miały zastosowania.
 

(d) Usługa może pozwolić Ci na inicjowanie komunikacji, przesyłania i wymiany określonych informacji między Usługą a określonym oprogramowaniem, urządzeniami lub systemami będącymi własnością Strony trzeciej oraz przez nią obsługiwanych (zwanymi dalej „Zasobami Stron trzecich”). Pentair nie sprawuje kontroli nad formą ani jakością jakichkolwiek danych lub informacji generowanych przez Zasoby Stron trzecich lub przesyłanych im, w tym za pośrednictwem interfejsów API. W związku z tym, wyrażasz zgodę na następujące:
 

(i) akceptację wszystkich ograniczeń w wyświetlaniu i wykorzystywaniu wszystkich danych i informacji importowanych za pośrednictwem Zasobów Stron trzecich; oraz
 

(ii) Pentair może ograniczyć ilość i rodzaj danych oraz informacji przesyłanych do i z Usługi, jeśli Pentair uważa, że taka ilość lub typ danych lub informacji może negatywnie wpłynąć na działanie Usługi lub innego sprzętu lub systemów.

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z USŁUGI.

(a) Ponosisz odpowiedzialność za każdorazowe korzystanie z Usługi poprzez dostęp udzielony przez Ciebie w sposób pośredni lub bezpośredni. W szczególności i bez ograniczania całokształtu powyższego, ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania i zaniechania w odniesieniu do Usługi przez jakąkolwiek osobę lub podmiot, któremu możesz udzielić dostępu do Usługi lub do korzystania z niej. Zachowasz poufność wszystkich identyfikatorów logowania, haseł i innych związanych z Usługą danych uwierzytelniających oraz ochronę przed wszystkimi nieupoważnionymi Stronami trzecimi.
 

(b) Usługa może obejmować funkcję umożliwiającą Ci sterowanie maszynami lub sprzętem związanymi z Urządzeniami IoT, w tym zdalną aktywację niektórych parametrów maszyn lub sprzętu związanego z Urządzeniami IoT.  Pentair i jego licencjodawcy, usługodawcy, dostawcy, podwykonawcy i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dostęp do takich funkcji lub za korzystanie z nich.  Każdy dostęp do takich funkcji lub korzystanie z nich odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Usługa nie zapobiega problemom z wydajnością lub konserwacją maszyn lub urządzeń związanych z Urządzeniami IoT.  W związku z tym ponosisz wyłączną odpowiedzialność za obsługę i konserwację maszyn lub sprzętu związanego z Urządzeniami IoT. Usługa nie zapewnia ubezpieczenia maszyn ani sprzętu związanego z Urządzeniami IoT, nie jest produktem ubezpieczeniowym i nie zastępuje regularnej konserwacji maszyn lub sprzętu związanego z Urządzeniami IoT.
 

(c) Usługa zbiera, przesyła i przetwarza informacje związane między innymi z Urządzeniami IoT i urządzeniami mobilnymi oraz ich użytkowaniem i obsługą, zgodnie ze szczegółowymi Zasadami ochrony prywatności firmy Pentair (patrz Punkt 7 poniżej) lub Warunkami Stron trzecich (w zależności od przypadku), ponieważ takie powiadomienia i warunki mogą być z czasem aktualizowane (określane łącznie z „Danymi urządzenia” jako „Informacje o usługach”). „Dane urządzenia” oznacza dane przekazywane lub w inny sposób udostępniane firmie Pentair i/lub jej podwykonawcom przez Ciebie lub w imieniu Twoimi Twoich pracowników, agentów i/lub wykonawców w związku z korzystaniem przez nich z Usługi oraz związane z Urządzeniami IoT i urządzeniami mobilnymi używanymi w ramach Usługi. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie, udostępnianie i ujawnianie wszystkich Informacji o Usłudze, zgodnie z opisem znajdującym się w Polityce prywatności Pentair lub Warunkach Stron trzecich (w zależności od przypadku).
 

(d) Rozumiesz i zgadzasz się, że Informacje o Usłudze mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach, w których obowiązują inne przepisy o ochronie danych niż w kraju, w którym się znajdujesz lub w którym masz główne miejsce prowadzenia działalności. Nie przyjmujesz żadnych zobowiązań w odniesieniu do Informacji o Usłudze, innych niż te wyraźnie określone w niniejszej Umowie lub wymagane przez obowiązujące prawo.
 

(e) Niniejszym przyznajesz firmie Pentair niewyłączne, na całym świecie, stałe, płatne, prawo i licencje, w tym prawo do udzielania i upoważniania sublicencji na wielu poziomach, do uzyskiwania dostępu, używania, przetwarzania, modyfikowania, zestawiania z innymi danymi lub dziełami i/lub tworzenia dzieł pochodnych Informacji o Serwisie: (i) do wszystkich celów opisanych w i zgodnie z Informacją o Ochronie Prywatności firmy Pentair; (ii) do innego wykonywania obowiązków firmy Pentair wobec Ciebie oraz dostarczania Ci usług analitycznych, wywiadowczych, operacyjnych i innych; oraz (iii) do ulepszania produktów i usług firmy Pentair oraz dostarczania usług analitycznych, wywiadowczych, operacyjnych i innych, w tym innych licencji firmy Pentair zgodnie z Informacją o Ochronie Prywatności firmy Pentair.
 

(f) Niektóre funkcje Usługi wymagają korzystania z różnych systemów komunikacyjnych, takich jak telematyczne nośniki komunikacji bezprzewodowej, satelitarne systemy komunikacyjne, dostawcy usług internetowych i inne podobne systemy. Pentair wykorzystuje różne technologie i procesy stworzone w celu zabezpieczenia komunikacji w systemach komunikacyjnych dostarczanych przez Pentair; jednakże uznajesz, że takie metody komunikacji niosą ze sobą nieodłączne ryzyko przechwycenia lub zakłóceń, a zatem mogą nie być bezpieczne. Niniejszym wyrażasz zgodę na taką komunikację i zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec Pentair w związku z taką komunikacją. Pentair nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, jakość ani wydajność usług komunikacyjnych lub sprzętu dostarczanego przez operatorów telekomunikacyjnych.
 

(g) Pentair zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wszelkich dostarczonych przez Ciebie Informacji o Usłudze. Niezależnie od powyższego, potwierdzasz, że Pentair nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub nieprzechowywanie jakichkolwiek Informacji o Usłudze.

 

6. ŚRODKI ZGODNOŚCI.

W Okresie obowiązywania Pentair ma prawo (lecz nie obowiązek) do monitorowania, analizowania i kontroli korzystania przez Ciebie z Usługi w celu weryfikacji przestrzegania niniejszej Umowy.

 

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Bez uszczerbku dla postanowień Punktu 5 lub wszelkich innych mających zastosowanie Warunków Stron trzecich, korzystanie przez Pentair z danych i informacji zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi podlegają okresowo aktualizowanej Polityce Prywatności Pentair, znajdującej pod adresem https://www.pentair.com/en-us/legal/privacy-notice.html.

 

8. KONSERWACJA I WSPARCIE.

(a) „Aktualizacja” oznacza każdą stosowną aktualizację, łatkę, korektę błędów lub usterek lub inną modyfikację Usługi lub Urządzenia IoT Pentair lub dowolnego ich elementu, za pomocą medium, które Pentair może wybrać według własnego uznania. „Uaktualnienie” oznacza wszelkie drobne usprawnienia funkcjonalności lub inne drobne modyfikacje Usługi, które nie są Aktualizacją. Pentair może rozwijać Aktualizacje lub Uaktualnienia. Mogą być one instalowane automatycznie bez dodatkowych powiadomień lub zgód, jeśli wyraziłeś/aś zgodę na automatyczne aktualizacje/uaktualnienia aplikacji, aktywując tę funkcję na swoim urządzeniu mobilnym.
 

(b)Potwierdzasz i akceptujesz, że Pentair nie jest zobowiązana do zaoferowania ani udostępnienia jakiejkolwiek usług konserwacji, wsparcia, naprawy, Aktualizacji lub Uaktualnienia ani pomocy w zakresie Usługi. Jeśli jednak Pentair udostępni publicznie jakąkolwiek Aktualizację lub Uaktualnienie Usługi swoim licencjobiorcom, inaczej niż na zasadach indywidualnych, wówczas Pentair może, lecz nie jest do tego zobowiązane, udostępnić Ci tę samą Aktualizację lub Uaktualnienie bez dodatkowych kosztów. Powyższe dwa zdania nie mają wpływu na żadne obowiązkowe prawa z tytułu rękojmi, jakie mogą przysługiwać Ci na mocy przepisów Prawa, o których mowa w Punkcie 18 w przypadku niezgodności Usługi z Umową.  Potwierdzasz i akceptujesz, że wymagane może być zainstalowanie Aktualizacji na rzecz prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa Usługi lub Urządzenia IoT Pentair oraz że niezwłoczne zainstalowanie wymaganych Aktualizacji może wpłynąć na bezpieczeństwo i korzystanie z Usługi lub Urządzenia IoT Pentair.
 

(c) Dla jasności, każda taka Aktualizacja lub Uaktualnienie udostępnione Ci na mocy niniejszej Umowy zostaną uznane za objęte Usługą i podlegające warunkom niniejszej Umowy. W zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, Pentair może uzyskać zdalny dostęp i programować Urządzenia IoT, w tym urządzenia telematyczne zainstalowane na Urządzeniach IoT, w dowolnym celu, w tym na przykład: (i) instalowania aktualizacji i uaktualnień oprogramowania , oprogramowania układowego lub systemów operacyjnych (na przykład w celu zwiększenia bezpieczeństwa, ochrony lub utrzymania prawidłowego działania Urządzeń IoT); lub (ii) wprowadzenia nowych funkcji lub zmian rodzaju i częstotliwości danych przesyłanych przez urządzenia (na przykład w celu zdalnego rozwiązywania problemów lub zapewnienia większej użyteczności dla klienta). Pentair nie może zagwarantować, że ustalone przez Ciebie preferencje i ustawienia konfiguracyjne zostaną zachowane po aktualizacji Urządzeń IoT, przeprowadzonej zdalnie lub w inny sposób. Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące przepisy prawa, Pentair może wykonywać takie czynności bez uprzedzenia Cię.

 

9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

Potwierdzasz i akceptujesz, że Usługa jest dostarczona Tobie na podstawie licencji, nie sprzedaży, a w stosunkach między Tobą a Pentair wszystkie prawa własności intelektualnej Usługi, w tym między innymi prawa autorskie, patenty i znaki towarowe, należą do Pentair. Nie nabywasz żadnych praw własności do Usługi na mocy niniejszej Umowy ani żadnych innych praw do niej, innych niż korzystanie z nich zgodnie z udzieloną licencją i wszystkich objętych w niniejszej Umowie warunkami oraz ograniczeniami. Pentair zastrzega sobie i zachowa całość swoich praw, tytułów i udziałów w Usłudze oraz wszelkie prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej wynikające z Usługi lub z nią związane (w tym „wygląd i styl” oraz struktura, kolejność i organizacja Usługi), z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych Ci w niniejszej Umowie. Zabezpieczasz Usługę (w tym wszystkie jej kopie) przed naruszeniem, przywłaszczeniem, kradzieżą, niewłaściwym użyciem lub nieautoryzowanym dostępem. Niezwłocznie zawiadomisz Pentair, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu praw własności intelektualnej dotyczących Usługi, i będziesz w pełni współpracować z Pentair na wyłączny koszt przedsiębiorstwa w jakichkolwiek czynnościach prawnych podejmowanych przez Pentair w celu wyegzekwowania praw własności intelektualnej.
 
 

10. MATERIAŁY.

(a) Usługa może obejmować funkcje umożliwiające udostępnianie materiałów (każdy z nich zwany dalej „Materiałem”) za pośrednictwem Usługi lub w związku z nią, takie jak tablice komunikatów i inne fora, a także rozmowy, komentowanie i inne funkcje przesyłania wiadomości. Pentair nie ma kontroli nad i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub niewłaściwe użycie (w tym za dystrybucję) przez jakąkolwiek Stronę trzecią jakiegokolwiek Materiału. JEŚLI POPRZEZ USŁUGĘ UDOSTĘPNISZ JAKIEKOLWIEK INFORMACJE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ LUB INNE, CZYNISZ TO WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.
 

(b) W odniesieniu do każdego Materiału niniejszym udzielasz Pentair ogólnoświatowej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej, niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, zbywalnej i w pełni podlegającej sublicencjonowaniu (na wielu poziomach) licencji, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Ciebie lub jakiejkolwiek Strony trzeciej, na reprodukcję, rozpowszechnianie, wykonywanie i wyświetlanie (publicznie lub w inny sposób), tworzenie dzieł pochodnych, dostosowywanie, modyfikowanie i w inny sposób wykorzystywanie, analizowanie i używanie takiego Materiału, w dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości oraz w dowolnym celu (w tym promocyjnym, takim jak referencje).  Przyznajesz nam prawo do edytowania, kopiowania, wyświetlania, publikowania i rozpowszechniania dowolnego Materiału.
 

(c) Ponadto, w przypadku dostarczenia Pentair jakichkolwiek pomysłów, propozycji, sugestii lub innych materiałów (zwanych dalej „Informacjami zwrotnymi”), związanych z Usługą lub w inny sposób, taka Informacja zwrotna zostanie uznana za Materiał a Ty niniejszym potwierdzasz i akceptujesz, że nie jest ona poufna oraz że przekazanie takiej Informacji zwrotnej jest nieodpłatne, niewymuszone i następuje bez ograniczeń, nie nakłada na Pentair żadnych zobowiązań powierniczych lub innych a przedsiębiorstwo może wykorzystać ją w dowolnym celu.
 

(d) Oświadczasz i gwarantujesz, że masz wszelkie prawa niezbędne do udzielenia licencji o których mowa w niniejszym Punkcie 10 oraz że żaden Materiał nie jest niekompletny, niedokładny, fałszywy, niedozwolony ani w inny sposób nie narusza obowiązującego Prawa lub jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek Strony Trzeciej.
 
 

11. OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY.

(a) Niniejsza Umowa i udzielona na jej podstawie licencja pozostają w mocy do momentu rozwiązania określonego w niniejszej Umowie („Okres obowiązywania”). Ty i Pentair możecie z dowolnego powodu lub bez powodu rozwiązać Umowę za trzydziestodniowym (30) wypowiedzeniem przekazanym drugiej stronie. W uzupełnieniu do powyższego, firma Pentair może zakończyć lub zawiesić Twój dostęp do Usługi lub korzystanie z niej, w całości lub w części, natychmiast bez uprzedniego powiadomienia, jeśli firma Pentair stwierdzi, że: (a) jest to uzasadnione, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Informacji o Usłudze; (b) Ty (lub Twoi użytkownicy) nie przestrzegasz któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy lub (c) Twoje (lub Twoich użytkowników) korzystanie z Usługi (i) stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla Usługi lub jakiejkolwiek Strony trzeciej, (ii) może niekorzystnie wpłynąć na Usługę lub systemy Pentair lub jakiejkolwiek Strony trzeciej, (iii) mogą narazić Pentair lub jakąkolwiek Stronę trzecią na odpowiedzialność, lub (iv) może być zabronione przez obowiązujące prawo. Jeśli to możliwe i uzasadnione dla Pentair w danych okolicznościach, udzielimy Ci wcześniejszego ostrzeżenia z żądaniem zaprzestania danego działania i naprawienia wszelkich skutków takiego działania, a jeśli tego nie uczynisz, wtedy zakończy lub zawiesi dostęp do Usługi lub możliwość korzystania z niej. W przeciwnym razie powiadomimy Cię o wykonanym rozwiązaniu lub zawieszeniu Umowy, podając przyczyny w rozsądnym terminie, biorąc pod uwagę dane okoliczności sprawy.Wskutek takiego wypowiedzenia lub zawieszenia, Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygaśnie, a Pentair może, bez odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek Strony trzeciej, natychmiast dezaktywować lub usunąć Twoją nazwę użytkownika, hasło i konto oraz wszystkie powiązane materiały, bez żadnego obowiązku zapewnienia dalszego dostępu do takich materiałów. Jeśli nie chcesz już korzystać z Usługi, możesz zaprzestać korzystania z niej i usunąć ją ze swoich urządzeń.
 

(b) Jeśli sprzedasz lub w inny sposób przekażesz Urządzenie IoT nowemu właścicielowi lub w inny sposób utracisz prawo do kontrolowania lub monitorowania Urządzenia IoT za pomocą Usługi, Twoje prawo do korzystania z Usługi w odniesieniu do tego Urządzenia IoT automatycznie wygasa i zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie Urządzenia IoT ze swojego konta w Usłudze. Nowy właściciel nie będzie miał prawa do korzystania z Urządzenia lub Usługi IoT na Twoim koncie i będzie musiał zarejestrować oddzielne konto i zaakceptować niniejszą Umowę.
 

(c) Po rozwiązaniu niniejszej Umowy licencja udzielona na jej podstawie również wygasa, a Ty zaprzestajesz używania i zniszczysz wszystkie kopie materiałów w ramach Usługi, które są w Twoim posiadaniu lub pod Twoją kontrolą.
 
 

12. WYŁĄCZENIA GWARANCJI.

USŁUGA I WSZELKIE MATERIAŁY/USŁUGI STRON TRZECICH (KTÓRE MOGĄ OBEJMOWAĆ MATERIAŁY) SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” I „W ZAKRESIE W JAKIM SĄ DOSTĘPNE” Z WSZYSTKIMI WADAMI I USTERKAMI ORAZ BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO CIEBIE NA PODSTAWIE PUNKTU 18, PENTAIR WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI, WYRAŹNE, DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W ODNIESIENIU DO WSZELKICH USŁUG, W TYM WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH ZDOLNOŚCI DO HANDLU, JAKOŚCI, TRWAŁOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW ORAZ GWARANCJI, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z PROCEDURY OBSŁUGI, KOSZTÓW WYKONANIA, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZYCH, PENTAIR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE NAKŁADA ZOBOWIĄZAŃ I NIE SKŁADA OŚWIADCZEŃ ŻADNEGO RODZAJU, ŻE USŁUGA SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA, OSIĄGNIE JAKIEKOLWIEK ZAMIERZONE REZULTATY, BĘDZIE KOMPATYBILNA LUB BĘDZIE DZIAŁAĆ Z JAKĄKOLWIEK INNĄ APLIKACJĄ, USŁUGĄ LUB URZĄDZENIEM, KOMPILOWAĆ DANE DOKŁADNIE LUB CAŁKOWICIE, DZIAŁAĆ BEZ PRZERW, SPEŁNIAĆ JAKIEKOLWIEK STANDARDY WYDAJNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI LUB BEZBŁĘDNOŚCI LUB USTEREK, KTÓRE MOGĄ BYĆ POPRAWIONE. NIEZALEŻNIE OD DOSTĘPU DO USŁUGI I KORZYSTANIA Z NIEJ ORAZ NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH INFORMACJI DOSTARCZANYCH W USŁUDZE (DOKŁADNYCH LUB NIE), W TYM DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA, KONSERWACJI LUB STATUSU WYDAJNOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUGI ODPOWIADASZ I PRZYJMUJESZ WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WŁAŚCIWĄ OBSŁUGĄ, WSPARCIEM I KONSERWACJĄ PRODUKTÓW I USŁUG WYKORZYSTYWANYCH W ZWIĄZKU Z NIĄ.
 

WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI JEST ZABRONIONE W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH, W KTÓRYCH NIEKTÓRE Z TYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC CIEBIE. Mogą Ci przysługiwać obowiązkowe uprawnienia gwarancyjne na mocy prawa mającego zastosowanie do Ciebie zgodnie z Punktem 18 w przypadku jakiejkolwiek niezgodności Usługi z Umową; takie prawa gwarancyjne pozostają nienaruszone przez niniejszą Umowę.
 
 

13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

(a) Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie skutkuje wyłączeniem lub ograniczeniem odpowiedzialności prawnej Pentair na mocy obowiązującego prawa w przypadku (i) śmierci lub obrażeń ciała wynikających z działania lub zaniechania Pentair, (ii) fałszywego wprowadzenia w błąd lub fałszywego ukrycia wad produktów lub usług Pentair, (iii) straty i nieuzasadnionych wydatków spowodowanych umyślnym działaniem lub rażącym zaniedbaniem ze strony Pentair, (iv) naruszenia gwarancji kontraktowej dotyczącej jakości produktu lub usługi przyznanej przez Pentair lub (v) w innych przypadkach, w których odpowiedzialności nie można wykluczyć ani ograniczyć na mocy umowy między stronami z wyprzedzeniem (np. na mocy obowiązujących przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt). Z zastrzeżeniem tylko powyższego zdania,
 

- Pentair nie będzie odpowiadać za Twoje straty i daremne wydatki (zwane dalej łącznie „Szkodami”) spowodowane bez zaniedbania lub umyślnego zamiaru Pentair;
 

- Pentair nie będzie odpowiadać za Twoje Szkody spowodowane naruszeniem niematerialnych zobowiązań umownych Pentair, popełnionych przy niewielkim zaniedbaniu;
 

- Odpowiedzialność Pentair za naruszenie przez nią istotnych zobowiązań umownych przy niewielkim zaniedbaniu będzie ograniczona do tych szkód, które strony mogą przewidzieć w momencie zawarcia umowy między Tobą a Pentair, które zwykle powstają w tego rodzaju transakcjach. W tym celu istotne zobowiązanie umowne uznaje się za zobowiązanie Pentair, którego wypełnienie jest warunkiem wstępnym umożliwiającym prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy i na wypełnieniu której można polegać.
 

- Jeśli Pentair świadczy Usługę bezpłatnie, nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane jedynie niewielkim zaniedbaniem.
 

(b) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności pracowników Pentair, członków kierownictwa, przedstawicieli prawnych i pomocników.
 

(c) Oprócz ograniczenia odpowiedzialności określonego w powyższych literach (a) i (b), jeśli jest to dozwolone na mocy prawa mającego zastosowanie wobec Ciebie zgodnie z Punktem 18 i z wyjątkiem przypadków określonych w pierwszym zdaniu powyższej litery (a), odpowiedzialność Pentair, jej pracowników, członków kierownictwa, przedstawicieli prawnych i zastępców, za szkody, które możesz ponieść w związku z Usługą spowodowane przez niewielkie zaniedbanie Pentair, jest ograniczona do 100 EUR za każde zdarzenie wywołujące szkodę.
 
 

14. ODSZKODOWANIE.

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Pentair, jej spółki zależne i inne podmioty stowarzyszone oraz jej i ich dyrektorów, członków zarządu, pracowników, licencjodawców, dostawców i agentów („Podmioty zwolnione z odpowiedzialności”) od i przeciwko wszelkim roszczeniom, żądaniom lub przyczynom powództwa wniesionym przez dowolną Stronę trzecią (z wyjątkiem roszczeń, żądań lub przyczyn powództwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem firmy Pentair lub Podmiotów zwolnionych z odpowiedzialności) wynikającymi z lub związanymi z: (a) dostępem do Usługi lub korzystaniem z niej przez Ciebie lub przez inną osobę lub podmiot, któremu możesz zapewnić dostęp do Usługi lub korzystanie z niej, w tym obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu lub innego mienia; (b) wszelkimi Informacjami o Usługach (w tym Danymi Urządzenia) i/lub wszelkimi innymi danymi udostępnionymi Tobie lub przez Ciebie lub przez dowolną inną osobę lub podmiot; (c) jakimikolwiek Materiałami; (d) naruszeniem niniejszej Umowy, w tym gwarancji i oświadczeń w niej zawartych; (e) zaniedbaniem lub rozmyślnym niewłaściwym działaniem; lub (f) naruszeniem, sprzeniewierzeniem lub pogwałceniem jakichkolwiek praw własności lub innych praw jakiejkolwiek Strony trzeciej.
 
 

15. PRZEPISY EKSPORTOWE.

Usługa może podlegać przepisom dotyczącym kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, w tym amerykańskiej ustawie Export Administration Act i związanym z nią przepisom. Zarówno Pentair, jak i Ty będziecie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu.
 
 

16. URZĄDZENIA TELEMATYCZNE.

Przesyłanie informacji za pomocą urządzeń telematycznych (w tym komórkowych, satelitarnych, lokalnych sieci komputerowych i innych podobnych systemów) może podlegać wymogom prawnym (w tym w zakresie autoryzacji korzystania z częstotliwości radiowych), które mogą się różnić w zależności od lokalizacji.  Zgadzasz się przestrzegać wszystkich wymogów prawnych dotyczących przesyłania informacji za pomocą urządzeń telematycznych, w tym ograniczeń korzystania z takiego urządzenia do miejsc, w których spełnione są wszystkie wymogi prawne dotyczące korzystania z urządzenia i powiązanych sieci komunikacyjnych.  Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo, Pentair zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieprzestrzeganiem jakichkolwiek wymogów prawnych dotyczących przesyłania informacji za pomocą urządzeń telematycznych.   Jeśli Pentair wykryje takie niezgodności, może przerwać przesyłanie informacji z tego urządzenia.
 
 

17. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY.

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest niezgodne z prawem lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, pozostała część postanowienia zostanie zmieniona na rzecz osiągnięcia możliwie najdokładniejszego efektu jego pierwotnej wersji, a wszystkie pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w pełni mocy.
 
 

18. PRAWO WŁAŚCIWE.

Niniejsza Umowa podlega prawu wewnętrznemu Królestwa Belgii i jest interpretowana zgodnie z nim, bez względu na zasady dotyczące kolizji praw, które spowodowałyby zastosowanie prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji, niezależnie od Twojej lokalizacji. Jeśli działasz jako konsument w zakresie rozporządzenia (WE) nr 593/2008, tj. w celu, który można uznać za wykraczający poza Twoją działalność handlową lub zawodową, powyższy wybór prawa właściwego nie będzie skutkował pozbawieniem ochrony przyznanej Ci na mocy przepisów, od których nie można odstąpić w drodze umowy na mocy prawa obowiązującego w miejscu Twojego zwykłego pobytu.
 
 

19. WŁAŚCIWOŚĆ.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszelkie pozwy, czynności lub postępowania wynikające z niniejszej Umowy lub Usługi lub z nimi związane wszczynane będą wyłącznie przed właściwymi sądami w Anglii i Walii, z wyjątkiem tego, że Pentair może również wnieść postępowanie przeciwko Tobie przed sądami miejsca Twojego zamieszkania. Jeśli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Unii Europejskiej i działasz jako konsument w zakresie objętym rozporządzeniem (UE) nr 1215/2012, tj. w celu, który można uznać za wykraczający poza Twoją działalność gospodarczą lub zawodową, powyższy wybór miejsca nie dotyczy Ciebie. W takim przypadku możesz wytoczyć powództwo przeciwko Pentair albo w sądzie właściwym dla miejsca, w którym znajduje się siedziba Pentair, albo w sądzie obejmującym właściwością miejsce Twojego zamieszkania, a Pentair może wytoczyć powództwo przeciwko Tobie tylko przed sądami Państwa Członkowskiego, w którym mieszkasz.
 
 

20. ODSTĄPIENIE.

Żadne niewykonanie i żadna zwłoka w wykonywaniu przez którąkolwiek ze stron jakichkolwiek praw lub uprawnień wynikających z niniejszej Umowy nie będą działały jako zrzeczenie się ich, ani żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie jakichkolwiek praw lub uprawnień wynikających z niniejszej Umowy nie wyklucza dalszego wykonywania tego lub wszelkiego innego prawa na mocy niniejszej Umowy. W przypadku sprzeczności między niniejszą Umową a jakimikolwiek mającymi zastosowanie warunkami zakupu lub innymi warunkami, pierwszeństwo mają warunki niniejszej Umowy.
 
 

21. PODZIAŁ REDAKCYJNY

Wszelkie nagłówki, podpisy lub tytuły punktów zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie ułatwieniu i w żaden sposób nie definiują ani nie wyjaśniają treści żadnego punktu ani postanowienia. Wszystkie pojęcia zdefiniowane w liczbie pojedynczej będą miały takie samo znaczenie, gdy zostaną użyte w liczbie mnogiej, gdzie jest to stosowne i o ile nie określono inaczej. Jakiekolwiek użycie wyrażenia „w tym” lub jego odmiany w niniejszej Umowie będzie interpretowane tak, jakby następowało po nim wyrażenie „bez ograniczeń”.
 
 

22. POWIADOMIENIA.

Akceptujesz, że Pentair może kontaktować się z Tobą w dowolny rozsądny sposób, w tym za pośrednictwem danych kontaktowych, które podałeś/aś na koncie Usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub interfejsu użytkownika Usługi, w celu dostarczenia Ci informacji i powiadomień związanych z Usługą, niniejszą Umową lub do innych celów związanych z przedmiotem niniejszej Umowy. Powiadomienia do firmy Pentair dotyczące niniejszej Umowy, w tym jej wykonania i rozwiązania, będą dostarczane pocztą poleconą lub za potwierdzeniem odbioru, z pokwitowaniem zwrotnym, na adres: Regal House, 70 London Road, Twickenham TW1 3Qs, Wielka Brytania lub pocztą elektroniczną na adres Laurent.Droulez@PENTAIR.COM. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zawiadomienia są skuteczne (a) w przypadku doręczenia osobiście, (b) siedem (7) dni po wysłaniu listem poleconym lub listem poleconym z żądaniem potwierdzenia odbioru, opłaconą przesyłką pocztową, (c) dwa (2) dni robocze po złożeniu za pomocą kuriera ekspresowego z branży prywatnej, z pisemnym potwierdzeniem odbioru, (d) w przypadku wysłania wiadomości e-mail lub innej transmisji elektronicznej do Ciebie, lub (e) w przypadku umieszczenia w interfejsie użytkownika Usługi dla Ciebie, po ich wysłaniu. Jesteś odpowiedzialny/a za zapewnienie, że adres e-mail i informacje kontaktowe na Twoim koncie są dokładne i aktualne. Powiadomienia wysyłane pocztą elektroniczną będą skuteczne, gdy zostaną wysłane, niezależnie od tego, czy faktycznie zostały otrzymane.
 
 

23. CESJA.

Nie możesz scedować niniejszej Umowy ani żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Pentair. Pentair może scedować niniejszą Umowę oraz wszelkie prawa lub obowiązki Pentair wynikające z niniejszej Umowy, w całości lub w części, bez zgody, pod warunkiem, że Użytkownik działa jako konsument w rozumieniu dyrektywy Rady 93/13/EWG, tj. w celach, które nie są związane z prowadzonym przez Ciebie handlem, działalnością lub wykonywaniem zawodu, czynność ta nie może służyć ograniczeniu Twoich gwarancji wynikających z niniejszej Umowy. Wszystkie warunki i postanowienia niniejszej Umowy są wiążące i obowiązują na korzyść stron, ich następców i dopuszczonych cesjonariuszy.
 
 

24. BENEFICJENCI BĘDĄCY STRONAMI TRZECIMI.

Niniejsza Umowa ma na celu wyłącznie korzyści stron Umowy a nie przyniesienie korzyści żadnej Stronie trzeciej, chyba że jej treść wyraźnie stanowi inaczej. Tylko strony niniejszej Umowy mogą ją egzekwować.
 
 

25. POZOSTANIE W MOCY.

Postanowienia Punktu 1 („Definicje”), 5 („Odpowiedzialność za Korzystanie z Usługi”), 9 („Prawa Własności Intelektualnej”), 10 („Materiały”), 11(b) („Wypowiedzenie Umowy”), 12 („Wyłączenia Gwarancji”), 13 („Ograniczenie odpowiedzialności”), 14 („Odszkodowanie”), 18 („Prawo Właściwe”), 19 („Właściwość”), niniejszego Punktu 25 („Pozostanie w Mocy”) oraz wszelkich innych Punktów, załączników lub uzupełnień, które ze względu na swój charakter mają pozostać w mocy po rozwiązaniu Umowy, pozostają w mocy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
 
 

26. INFORMACJE LUB SKARGI.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących Usługi, prosimy o kontakt z Pentair pod adresem wymienionym w Punkcie 22. Należy pamiętać, że wiadomości e-mail mogą nie być bezpieczne, dlatego nie należy umieszczać w żadnej wiadomości żadnych poufnych informacji.
 
 

27. SPECYFICZNE WARUNKI APPLE.

Oprócz wyrażenia przez Ciebie zgody na powyższe warunki i niezależnie od postanowień stanowiących inaczej, poniższe postanowienia mają zastosowanie w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z dowolnej wersji aplikacji mobilnej zawartej w Usłudze, która jest zgodna z systemem operacyjnym iOS Apple Inc.(„Apple” i każda taka aplikacja nazywana „Aplikacją iOS”). Apple nie jest stroną niniejszej Umowy, nie jest właścicielem ani nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację na system operacyjny iOS. Apple nie udziela żadnej gwarancji na Aplikację systemu iOS, z wyjątkiem, jeśli ma to zastosowanie, zwrotu ceny zakupu. Apple nie ponosi odpowiedzialności za konserwację ani inne usługi wsparcia dla Aplikacji iOS i nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z Aplikacją iOS, w tym wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt Stron trzecich, roszczenia, że Aplikacja iOS nie jest zgodna z jakimikolwiek obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi, roszczenia wynikające z ochrony konsumentów lub podobnych przepisów oraz roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Wszelkie zapytania lub skargi związane z korzystaniem z Aplikacji iOS, w tym dotyczące praw własności intelektualnej, należy kierować do Pentair zgodnie z powyższym Punktem „Informacje lub Skargi”. Licencja udzielona Ci w niniejszej Umowie jest ograniczona do nieprzenoszalnej licencji na używanie Aplikacji iOS na produkcie marki Apple, który działa pod kontrolą systemu operacyjnego Apple iOS i jest Twoją własnością lub jest przez Ciebie kontrolowany lub w inny sposób dozwolony przez Warunki korzystania określone w Apple App Store, z wyjątkiem tego, że Aplikacja na iOS może być również dostępna i używana przez inne konta powiązane z Tobą za pośrednictwem Chmury Rodzinnej lub programów zakupów grupowych firmy Apple. Ponadto podczas korzystania z systemu iOS musisz przestrzegać warunków wszelkich umów zawartych ze stronami trzecimi, które dotyczą Ciebie podczas użytkowania Aplikacji, na przykład umowa o świadczenie usług bezprzewodowych. Apple i podmioty zależne Apple są beneficjentami niniejszej Umowy będącymi stronami trzecimi i po zaakceptowaniu przez Ciebie warunków niniejszej Umowy będą miały prawo (i zostanie uznane za zaakceptowane prawo) do egzekwowania niniejszej Umowy wobec Ciebie jako strony trzeciej – strona będąca jej beneficjentem; niezależnie od powyższego, prawo Pentair do zawarcia, unieważnienia lub wypowiedzenia jakiejkolwiek zmiany, zrzeczenia się lub ugody na mocy niniejszej Umowy nie jest uzależnione od zgody jakiejkolwiek Strony trzeciej.
 
 

28. CAŁOŚĆ UMOWY.

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia i uzgodnień między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne ustne lub pisemne komunikaty dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy, z których wszystkie zostały w niej połączone.
 
 

29. PLATFORMA INTERNETOWEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ODR)

Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.  Pentair nie jest zobowiązana ani gotowa do uczestniczenia w rozwiązywaniu sporów online.

 

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair. 
Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i loga stron trzecich należą do ich odpowiednich właścicieli.

© 2023 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.