App Terms and Conditions - Dutch

<
water
water

App Terms and Conditions - Dutch

Pentair Home app, Pentair Scan app, ConnectMySoftener app, Pentair Temp app customer terms of service


Laatst bijgewerkt: 1 april 2021

 

Deze Servicevoorwaarden (“Overeenkomst”) zijn een bindende overeenkomst tussen u (“U” (en, indien van toepassing, “Uw”)) en Pentair Management Company (“Pentair”). Deze Overeenkomst regelt Uw gebruik van: mobiele app Pentair Home voor gebruik met producten, apparatuur of diensten van Pentair (samen met alle materialen en diensten die erin beschikbaar zijn, en eventuele opvolger(s) daarvan, de “Service”).
 

DOOR OP DE KNOP “ACCEPT” (AANVAARDEN) TE KLIKKEN, DOOR TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SERVICE OF DEZE TE GEBRUIKEN, OF DOOR ANDERSZINS UW TOESTEMMING TE GEVEN AANVAARDT EN STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN DOOR DEZE OVEREENKOMST, NAMENS UZELF EN, INDIEN VAN TOEPASSING, EEN VENNOOTSCHAP, OVERHEIDSORGANISATIE OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT NAMENS WIE U HANDELT; (B) VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U DE WETTELIJK VEREISTE LEEFTIJD HEBT BEREIKT IN HET RECHTSGEBIED WAARIN U WOONT OM DE SERVICE TE GEBRUIKEN OF ER TOEGANG TOE TE KRIJGEN EN OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN; EN (C) DAT U HET RECHT, DE MACHT EN DE BEVOEGDHEID HEBT OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, OOK NAMENS EEN DERGELIJKE ENTITEIT, INDIEN VAN TOEPASSING. DE TERM “U” EN “UW” OMVAT ZOWEL U ALS EEN DERGELIJKE ENTITEIT, INDIEN VAN TOEPASSING.
 

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZAL PENTAIR DE SERVICE NIET AAN U IN LICENTIE GEVEN EN MAG U DE SERVICE NIET DOWNLOADEN, INSTALLEREN, OPENEN OF GEBRUIKEN.
 

Pentair kan alle voorwaarden van deze Overeenkomst wijzigen met vooruitwerkende kracht. Ten minste zestig (60) dagen vóór de ingangsdatum zal u in kennis worden gesteld van een dergelijke wijziging in overeenstemming met Artikel 22 en een dergelijke kennisgeving zal de ingangsdatum van een dergelijke wijziging vermelden.
 

In overeenstemming met Artikel 22 hebt U het recht om bezwaar te maken tegen elke wijziging van deze Overeenkomst, binnen dertig (30) dagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving van deze wijziging. In geval van tijdig bezwaar wordt de wijziging niet van kracht en blijft de Overeenkomst tussen U en Pentair ongewijzigd. In dat geval heeft Pentair het recht om de volledige Overeenkomst met U te beëindigen na kennisgeving. Deze beëindiging treedt in werking op de datum waarop de wijziging in werking zou zijn getreden. Maakt U geen bezwaar binnen de bezwaartermijn, dan wordt de wijziging geacht door U te zijn aanvaard en maakt ze deel uit van de Overeenkomst tussen U en Pentair na afloop van de bezwaartermijn.
 

In zijn initiële kennisgeving zal Pentair U informeren over Uw recht om bezwaar te maken binnen dertig (30) dagen, het recht van Pentair om de volledige Overeenkomst te beëindigen in geval van dergelijk bezwaar en de juridische gevolgen van geen bezwaar. De legende ‘Laatst bijgewerkt’ hierboven geeft aan wanneer deze Overeenkomst voor het laatst werd gewijzigd.
 

Pentair kan op elk moment en zonder enige aansprakelijkheid de Service geheel of gedeeltelijk wijzigen of stopzetten; kosten in rekening brengen, wijzigen of ervan afzien die vereist zijn om de Service te gebruiken na kennisgeving aan U in overeenstemming met Artikel 22; of kansen bieden aan sommige of alle gebruikers van de Service.
 

PENTAIR STELT DE SERVICE BESCHIKBAAR ONDER DE VOORWAARDEN DIE IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN UITEENGEZET EN OP VOORWAARDE DAT U ZE AANVAARDT EN NALEEFT..

 

1. DEFINITIES.

(a) “IoT-apparaat” betekent elk apparaat dat verbonden is of kan worden met het Internet of Things.
 

(b)  “Derde” betekent elke andere persoon of entiteit dan U en Pentair en omvat Uw onderaannemers, onafhankelijke contractanten, gelieerde ondernemingen of dienstverleners.
 

(c) Andere termen met een hoofdletter hebben de betekenis die in deze Overeenkomst is gedefinieerd.

 

2. TOEKENNING EN TOEPASSINGSGEBIED VAN LICENTIES.

Onder voorbehoud van Uw strikte naleving van alle voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Pentair U hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie gedurende de Termijn (zoals hieronder gedefinieerd) om de Service te gebruiken zoals uiteengezet in dit Artikel 2. Deze licentie verleent U het recht om:
 

(a) alle software die door Pentair beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van de Service te downloaden, te installeren en te gebruiken op een mobiel apparaat dat U bezit of beheert, in overeenstemming met alle toepasselijke documentatie, voor Uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik als U een individuele consument bent, of, als U geen individuele consument bent, Uw interne zakelijke doeleinden; en
 

(b) één (1) kopie van een deel van de Service op een enkel apparaat te bekijken, uitsluitend voor Uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik als U een individuele consument bent, of, als U geen individuele consument bent, Uw interne zakelijke doeleinden.

 

3. LICENTIEBEPERKINGEN.

U mag niet direct of indirect:
 

(a) de Service gebruiken (inclusief kopieën te maken) buiten het toepassingsgebied van de in artikel 2 verleende licentie;
 

(b) de Service gebruiken in verband met een IoT-apparaat dat U hebt verkocht of anderszins hebt overgedragen of waarover u geen controlerecht hebt;
 

(c) behalve indien dat uitdrukkelijk mogelijk wordt gemaakt binnen de Service, elke Derde toegang geven tot of gebruik laten maken van de Service;
 

(d) de Service of een deel daarvan wijzigen, vertalen, aanpassen of anderszins afgeleide werken, verbeteringen of andere aanpassingen aanbrengen, die al dan niet octrooieerbaar of auteursrechtelijk beschermd zijn;
 

(e) de broncode van de Service of een deel daarvan reverse engineeren, demonteren, decompileren, decoderen of anderszins daartoe toegang proberen te verkrijgen, tenzij dat uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
 

(f) handelsmerken of kennisgevingen van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendom of eigendomsrechten die op of met de Service zijn verstrekt, met inbegrip van kopieën daarvan, verwijderen, wijzigen of verbergen;
 

(g) de Service geheel of gedeeltelijk kopiëren;
 

(h) de Service of enige functies of functionaliteit van de Service verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, in sublicentie geven, toewijzen, distribueren, publiceren, overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan een Derde om welke reden dan ook, al dan niet via een netwerk of gehost, inclusief in verband met het internet of een webhosting, wide area network (WAN), virtual private network (VPN), virtualisatie, time-sharing, servicebureau, software as a service, cloud of andere technologie of dienst;
 

(i) de Service gebruiken in strijd met nationale, staats-, provinciale en lokale wetten, regels, voorschriften, richtlijnen, statuten, bevelen, vonnissen, verordeningen, uitspraken en afdwingbare regelgevende richtlijnen (‘Wet’) die van toepassing zijn op Uw gebruik overeenkomstig Artikel 18;
 

(j) de Service gebruiken voor een concurrentiële analyse van de Service, de ontwikkeling van een concurrerende website of app, product of dienst of enig ander doel dat in het commerciële nadeel van Pentair is;
 

(k) de Service gebruiken in verband met de verkoop, licentie of terbeschikkingstelling van producten van concurrenten van Pentair, copycat-producten of producten waarvan Pentair alleen van mening is dat ze de intellectuele eigendomsrechten van Pentair schenden, misbruiken of overtreden;
 

(l) toestaan dat inhoud, afbeeldingen, informatie of andere delen van de Service beschikbaar worden gesteld voor een Derde op een ander platform, in gedrukte of elektronische vorm, behalve voor zover de functionaliteit van de Service dit specifiek toelaat; of
 

(m) een robot, spin, applicatie voor opzoekingen/opvragingen op websites of een ander handmatig of automatisch apparaat gebruiken om inhoud van de Service op te vragen, te indexeren, te ‘scrapen’, te dataminen of anderszins te verzamelen, of de navigatiestructuur of presentatie van de Service reproduceren of omzeilen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pentair.

 

4. MATERIALEN/DIENSTEN VAN DERDEN.

(a) U erkent en gaat ermee akkoord dat de Service software, producten, diensten, inhoud, gegevens of ander materiaal kan omvatten dat eigendom is van Derden (“Materialen/Diensten van Derden”) en dat aan U beschikbaar wordt gesteld onder voorwaarden (waaronder licenties en privacybeleidslijnen) die een aanvulling vormen op en/of afwijken van die in deze Overeenkomst (“Voorwaarden van Derden”). Pentair controleert noch onderschrijft, noch is Pentair verantwoordelijk voor Materialen/Diensten van Derden, met inbegrip van de nauwkeurigheid, geldigheid, stiptheid, volledigheid, betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit, wettelijkheid, bruikbaarheid of veiligheid van Materialen/Diensten van Derden of intellectuele eigendomsrechten daarop. Niets in deze Overeenkomst wordt beschouwd als een verklaring of garantie van Pentair met betrekking tot Materialen/Diensten van Derden. Pentair is niet verplicht om Materialen/Diensten van Derden te monitoren en Pentair kan de toegang tot Materialen/Diensten van Derden (geheel of gedeeltelijk) te allen tijde blokkeren of uitschakelen via de Service. Daarnaast impliceert de beschikbaarheid van Materialen/Diensten van Derden via de Service niet de goedkeuring door Pentair van of de band van Pentair met een leverancier van dergelijke Materialen/Diensten van Derden.
 

(b) U stemt ermee in gebonden te zijn door en te voldoen aan alle Voorwaarden van Derden. Uw gebruik van Google Maps is in het bijzonder onderworpen aan de op dat moment geldende Aanvullende Servicevoorwaarden van Google Maps/Google Earth op https://maps.google.com/help/terms_maps.html en het Privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/. Elke schending door U van de Voorwaarden van Derden is ook een schending van deze Overeenkomst. Indien de Voorwaarden van Derden om welke reden dan ook vervallen of worden beëindigd, kan Pentair het betrokken deel van de Service onmiddellijk beëindigen, met inbegrip van alle rechten en licenties op dat deel van de Service, zonder boete of verdere verplichting tegenover U, na kennisgeving aan U in overeenstemming met artikel 22.
 

(c) De Service kan worden verleend samen met of anderszins bestaan uit bepaalde opensource-softwarecomponenten (“Opensourcecomponenten”) onder hun respectieve opensource-licentieovereenkomsten (“Opensourcelicenties”) die erkend worden in de Service of op een andere locatie zoals die van tijd tot tijd wordt aangeduid door Pentair. U erkent en stemt in met de algemene voorwaarden in elke dergelijke Opensourcelicentie en met de naleving van al deze algemene voorwaarden. Voor zover er conflicten zijn tussen voorwaarden van deze Overeenkomst en voorwaarden van de respectieve Opensourcelicentie, zijn dergelijke tegenstrijdige voorwaarden van deze Overeenkomst niet van toepassing.
 

(d) De Service kan U toestaan om de communicatie, overdracht en uitwisseling van bepaalde informatie tussen de Service en bepaalde software, apparaten of systemen die eigendom zijn van en worden beheerd door Derden (“Activa van Derden”) te initiëren. Pentair oefent geen controle uit op de vorm of kwaliteit van gegevens of informatie gegenereerd door of verzonden naar de Activa van Derden, inclusief via API’s. U gaat daarom akkoord met het volgende:
 

(i) U aanvaardt alle beperkingen in de weergave en het gebruik van alle gegevens en informatie die via Activa van Derden worden geïmporteerd; en
 

(ii) Pentair kan het volume en het type gegevens en informatie beperken dat naar en van de Service wordt verzonden, indien Pentair van mening is dat dit volume of type gegevens of informatie de prestaties van de Service of andere apparatuur of systemen negatief kan beïnvloeden.

 

5. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE.

(a) U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gebruik van de Service via toegang die U rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekt. In het bijzonder en zonder beperking van de algemene aard van het voorgaande, bent U verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle acties en verzuim om actie te ondernemen met betrekking tot de Service door een persoon of entiteit aan wie U toegang kunt geven tot of gebruik kunt maken van de Service. U houdt alle inlog-ID’s, wachtwoorden en andere toegangsgegevens met betrekking tot de Service vertrouwelijk en beveiligd tegen alle onbevoegde Derden.
 

(b) De Service kan functionaliteit omvatten die U in staat stellen om de machines of apparatuur verbonden aan de IoT-apparaten te bedienen, waaronder het op afstand activeren van bepaalde aspecten van de machines of apparatuur verbonden aan IoT-apparaten.  Pentair en zijn licentiegevers, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers en distributeurs zijn niet verantwoordelijk voor de toegang tot of het gebruik van dergelijke functionaliteit.  Elke toegang tot of elk gebruik van dergelijke functionaliteit is uitsluitend op eigen risico. De Service voorkomt geen prestatie- of onderhoudsproblemen met betrekking tot de machines of apparatuur verbonden aan de IoT-apparaten.  Bijgevolg blijft U exclusief verantwoordelijk voor de bediening en het onderhoud van de machines of apparatuur verbonden aan de IoT-apparaten. De Service voorziet niet in een verzekering voor de machines of apparatuur verbonden aan de IoT-apparaten, is geen verzekeringsproduct en vervangt geen regelmatig onderhoud van de machines of apparatuur verbonden aan de IoT-apparaten.
 

(c) De Service verzamelt, verzendt en verwerkt informatie met betrekking tot, onder andere, IoT-apparaten en mobiele apparaten en het gebruik en de werking ervan, zoals nader beschreven in de Privacyverklaring van Pentair (zie Artikel 7 hieronder) of de Voorwaarden van Derden (indien van toepassing), aangezien dergelijke kennisgeving en voorwaarden in de loop van de tijd kunnen worden bijgewerkt (waarnaar samen met de “Apparaatgegevens” wordt verwezen als de “Service-informatie”). “Apparaatgegevens” zijn de gegevens die door of namens U en Uw werknemers, agenten en/of aannemers worden doorgestuurd of anderszins ter beschikking worden gesteld van Pentair en zijn onderaannemers in verband met hun gebruik van de Service en met betrekking tot Uw IoT-apparaten en mobiele apparaten die bij de Service worden gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt U in met het verzamelen, opslaan, verwerken, gebruiken, delen en vrijgeven van alle Service-informatie, zoals beschreven in de Privacyverklaring van Pentair of de Voorwaarden van Derden (indien van toepassing).
 

(d) U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Service-informatie kan worden verzonden naar en verwerkt in landen die andere wetten inzake gegevensbescherming hebben dan het land waar U zich bevindt of waar U Uw hoofdvestiging hebt. U gaat geen verplichtingen aan met betrekking tot de Service-informatie, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst of zoals vereist door de toepasselijke Wetgeving.
 

(e) U verleent hierbij aan Pentair een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, betaald recht en licentie, met inbegrip van het recht om sublicenties te verlenen en toe te staan op meerdere niveaus, om toegang te krijgen tot de Service-informatie, deze te gebruiken, te verwerken, te manipuleren, te wijzigen, te compileren met andere gegevens of werken en/of afgeleide werken te creëren: (i) voor alle doeleinden beschreven in en in overeenstemming met de Privacyverklaring van Pentair; (ii) om anderszins de verplichtingen van Pentair tegenover U na te komen en analyses, bedrijfsinformatie, operationele inlichtingen en andere diensten aan U te leveren; en (iii) om de producten en diensten van Pentair te verbeteren en analyses, bedrijfsinformatie, operationele inlichtingen en andere diensten te leveren, ook voor de andere licentiehouders van Pentair in overeenstemming met de Privacyverklaring van Pentair.
 

(f) Sommige functies van de Service vereisen het gebruik van verschillende communicatiesystemen, zoals telematica, draadloze communicatiedragers, satellietcommunicatiesystemen, internetproviders en andere soortgelijke systemen. Pentair gebruikt verschillende technologieën en processen die zijn ontworpen om de communicatie binnen door Pentair voorziene communicatiesystemen te beveiligen. U erkent echter dat dergelijke communicatiemethoden een inherent risico op onderschepping en/of interferentie inhouden en dat ze daarom mogelijk niet veilig zijn. U stemt hierbij in met dergelijke communicatie en doet afstand van alle claims die U mogelijk hebt tegen Pentair met betrekking tot dergelijke communicatie. Pentair is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, kwaliteit of uitvoering van communicatiediensten of apparatuur geleverd door telecommunicatiedragers.
 

(g) Pentair behoudt zich het recht voor om alle door U verstrekte Service-informatie te weigeren. Niettegenstaande het voorgaande erkent U dat Pentair niet verantwoordelijk is voor het verwijderen of niet opslaan van Service-informatie.

 

6. NALEVINGSMAATREGELEN.

Tijdens de Termijn heeft Pentair het recht (maar niet de verplichting) om Uw gebruik van de Service te monitoren, te analyseren en te auditeren om Uw naleving van deze Overeenkomst te controleren.

 

7. PRIVACYVERKLARING.

Onverminderd de bepalingen van Artikel 5 of de toepasselijke Voorwaarden van Derden is het gebruik door Pentair van gegevens en informatie die door Pentair worden verzameld in verband met Uw gebruik van de Service, onderworpen aan de Privacyverklaring van Pentair op https://www.pentair.com/en-us/legal/privacy-notice.html, zoals die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt door Pentair.

 

8. ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING.

(a) “Update” betekent elke toepasselijke update, patch, bug- of foutcorrectie of andere wijziging van de Service of IoT-apparaat van Pentair of een onderdeel daarvan, via een medium dat Pentair naar eigen goeddunken kan kiezen. “Upgrade” betekent elke kleine verbetering van de functionaliteit of een andere kleine wijziging van de Service die geen Update is. Pentair kan Updates of Upgrades ontwikkelen. Deze kunnen automatisch worden geïnstalleerd zonder bijkomende berichten of toestemmingen als u hebt ingestemd met geautomatiseerde app-updates/-upgrades door deze functie te activeren op uw mobiele apparaat.
 

(b) U erkent en stemt ermee in dat Pentair niet verplicht is om onderhoud, ondersteuning, herstelling, Updates of Upgrades of bijstand met betrekking tot de Service aan te bieden of beschikbaar te stellen. Indien Pentair echter een Update of Upgrade van de Service algemeen beschikbaar stelt voor zijn licentiehouders, anders dan op maat, dan kan Pentair, maar is het niet verplicht, U dezelfde Update of Upgrade te verstrekken zonder bijkomende kosten. De voorgaande twee zinnen zullen geen afbreuk doen aan eventuele verplichte garantierechten die U hebt krachtens de wet die op U van toepassing is krachtens artikel 18 in geval van een niet-conformiteit van de Service met de Overeenkomst.  U erkent en stemt ermee in dat U mogelijk Updates moet installeren voor de correcte werking en veiligheid van de Service of het IoT-apparaat van Pentair en dat het niet onmiddellijk installeren van dergelijke vereiste Updates de veiligheid en UW gebruik van de Service of het IoT-apparaat van Pentair kan beïnvloeden.
 

(c) Voor alle duidelijkheid: een dergelijke Update of Upgrade die U in het kader van deze Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld, wordt geacht opgenomen te zijn in de Service en onderworpen te zijn aan de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst. Voor zover dat niet verboden is door de toepasselijke Wetgeving, kan Pentair op afstand toegang krijgen tot de IoT-apparaten, inclusief telematica-apparaten die op IoT-apparaten zijn geïnstalleerd, en deze programmeren voor elk doel, inclusief bijvoorbeeld (i) het installeren van updates en upgrades van software, firmware of besturingssystemen (bijvoorbeeld om de veiligheid, beveiliging of goede werking van IoT-apparaten te verbeteren); of (ii) het introduceren van nieuwe functies en/of het wijzigen van het type en de frequentie van gegevens die via apparaten worden verzonden (bijvoorbeeld om problemen op afstand op te lossen en/of meer klantwaarde te bieden). Pentair kan niet garanderen dat de gebruikersvoorkeuren en configuratie-instellingen die door U zijn ingesteld, behouden blijven na een update van IoT-apparaten, ongeacht of deze op afstand wordt uitgevoerd of anderszins. Behalve voor zover verboden door de toepasselijke Wetgeving, mag Pentair dergelijke activiteiten uitvoeren zonder U daarvan op de hoogte te brengen.

 

9. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN.

U erkent en stemt ermee in dat de Service onder licentie wordt verleend en niet wordt verkocht aan U en dat tussen U en Pentair alle intellectuele eigendomsrechten in de Service met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien en handelsmerken eigendom zijn van Pentair. U verwerft geen eigendomsbelang in de Service onder deze Overeenkomst of andere rechten daarop, behalve het gebruik ervan in overeenstemming met de verleende licentie en onder voorbehoud van alle voorwaarden en beperkingen, onder deze Overeenkomst. Pentair behoudt zich het volledige recht, de titel en het belang voor in en op de Service en alle auteursrechten, octrooien, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit of verband houden met de Service (met inbegrip van de “look and feel” en de structuur, volgorde en organisatie van de Service), behalve zoals uitdrukkelijk aan U toegekend in deze Overeenkomst. U moet de Service (inclusief alle kopieën ervan) beschermen tegen inbreuk, onrechtmatig gebruik, diefstal, misbruik of ongeoorloofde toegang. U dient Pentair onmiddellijk op de hoogte te brengen indien U kennis krijgt van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Pentair in de Service en dient uitsluitend op kosten van Pentair volledig samen te werken met Pentair bij alle juridische stappen die Pentair onderneemt om zijn intellectuele eigendomsrechten af te dwingen..
 
 

10. INZENDINGEN.

(a) De Service kan functionaliteit omvatten die U in staat stelt om materiaal (elk een “Inzending” genoemd) beschikbaar te stellen via of in verband met de Service, zoals berichtenborden en andere forums, en chat-, reactie- en andere berichtenfuncties. Pentair heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor enig gebruik of misbruik (inclusief enige distributie) door enige Derde Partij van enige Inzending. ALS U PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE OF ANDERE INFORMATIE OPENBAAR MAAKT VIA DE SERVICE, GEBEURT DAT UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.
 

(b) Voor elke Inzending verleent U Pentair hierbij een wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare en volledig sublicentieerbare licentie (op meerdere niveaus), zonder een bijkomende vergoeding aan U of een Derde, om (al dan niet openbaar) werken te reproduceren, verspreiden, uit te voeren en weer te geven, afgeleide werken te creëren van een Inzending, deze aan te passen, te wijzigen en anderszins te gebruiken, te analyseren en te exploiteren, in gelijk welk formaat of medium dat nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en voor gelijk welk doel (inclusief promotionele doeleinden, zoals getuigenissen).  U verleent ons het recht om elke Inzending te bewerken, te kopiëren, te tonen, te publiceren en te verdelen.
 

(c) Indien U ideeën, voorstellen, suggesties of ander materiaal (“Feedback”) bezorgt aan Pentair, ongeacht of deze verband houden met de Service of anderszins, zal dergelijke Feedback bovendien worden beschouwd als een Inzending, en erkent en stemt U ermee in dat dergelijke Feedback niet vertrouwelijk is, dat het geven van dergelijke Feedback belangeloos, ongevraagd en zonder beperking is, Pentair niet blootstelt aan enige fiduciaire of andere verplichting en Pentair deze Feedback mag gebruiken voor om het even welk doel.
 

(d) U verklaart en garandeert dat U alle rechten hebt die nodig zijn om de in dit artikel 10 verleende licenties te verlenen en dat geen enkele Inzending onvolledig of onnauwkeurig, of frauduleus, onrechtmatig of anderszins in strijd is met een toepasselijke wet of een recht van een Derde.
 
 

11. TERMIJN EN BEËINDIGING.

(a) Deze Overeenkomst en de in het kader van deze Overeenkomst verleende licentie blijven van kracht tot ze worden beëindigd zoals bepaald in deze Overeenkomst (de “Termijn”). U en Pentair kunnen de Overeenkomst beëindigen met een opzeg van dertig (30) dagen aan de andere partij, om welke reden dan ook of zonder een reden. Naast het voorgaande kan Pentair Uw toegang tot of Uw gebruik van de Service, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving aan U beëindigen of opschorten als Pentair vaststelt dat: (a) het redelijkerwijs noodzakelijk is om ongeoorloofde toegang tot Service-informatie te voorkomen; (b) U (of Uw gebruikers) de bepalingen van deze Overeenkomst niet naleeft (naleven), of (c) het gebruik van de Service door U (of door Uw gebruikers) (i) een veiligheidsrisico inhoudt voor de Service of een Derde, (ii) een negatieve impact kan hebben op de Service of de systemen van Pentair of een Derde, (iii) Pentair of een Derde aansprakelijk kan stellen, of (iv) verboden kan zijn door de toepasselijke Wetten. Indien mogelijk en redelijk voor Pentair in de gegeven omstandigheden, zullen we U een voorafgaande waarschuwing geven waarin U gevraagd wordt om de actie in kwestie stop te zetten en eventuele gevolgen van de actie in kwestie te verhelpen en zullen we Uw toegang tot of gebruik van de Service alleen beëindigen of opschorten als U dit niet doet. Anders zullen wij U vervolgens binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen van de uitgevoerde beëindiging en opschorting met vermelding van de redenen, rekening houdend met de gegeven omstandigheden van het geval.Bij een dergelijke beëindiging of opschorting door Pentair zal Uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk ophouden en kan Pentair, zonder enige aansprakelijkheid tegenover U of een Derde, Uw gebruikersnaam, wachtwoord en account en alle bijbehorende materialen onmiddellijk deactiveren of verwijderen, zonder enige verplichting om verdere toegang tot dergelijke materialen te bieden. Als U de Service niet langer wilt gebruiken, kunt U het gebruik ervan stopzetten en de Service verwijderen van uw apparaten.
 

(b) Als U een IoT-apparaat verkoopt of anderszins overdraagt aan een nieuwe eigenaar of als U anderszins niet langer het recht hebt om een IoT-apparaat met de Service te controleren of monitoren, zal Uw recht om de Service te gebruiken met betrekking tot dat IoT-apparaat automatisch eindigen en gaat U ermee akkoord het IoT-apparaat onmiddellijk te verwijderen van Uw account op de Service. De nieuwe eigenaar heeft geen recht om het IoT-apparaat of de Service op Uw account te gebruiken en moet zich registreren voor een aparte account en deze Overeenkomst aanvaarden.
 

(c) Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal de in het kader van deze Overeenkomst verleende licentie ook eindigen en zult U stoppen met het gebruik van alle kopieën van materiaal binnen de Service die in uw bezit of onder uw controle zijn, en deze vernietigen.
 
 

12. GARANTIEDISCLAIMER.

DE SERVICE EN ALLE MATERIALEN/DIENSTEN VAN DERDEN (INCLUSIEF INZENDINGEN) WORDEN U VERSTREKT “ZOALS DIE BESTAAN” EN “ZOALS DIE BESCHIKBAAR ZIJN” MET ALLE FOUTEN EN GEBREKEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET DIE OP U VAN TOEPASSING IS KRACHTENS ARTIKEL 18, WIJST PENTAIR UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE SERVICE, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN INZAKE VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT, DUURZAAMHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK, EN GARANTIES DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE GANG VAN ZAKEN, DE PRESTATIES, HET GEBRUIK OF DE HANDELSPRAKTIJK. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE GEEFT PENTAIR GEEN GARANTIE OF TOEZEGGING EN GEEFT HET GEEN ENKELE VERKLARING VAN WELKE AARD DAN OOK DAT DE SERVICE ZAL VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, DE BEOOGDE RESULTATEN ZAL BEREIKEN, COMPATIBEL ZAL ZIJN OF ZAL WERKEN MET ENIGE ANDERE TOEPASSING, SYSTEEM, APPARAAT OF DIENST, GEGEVENS NAUWKEURIG OF VOLLEDIG ZAL VERWERKEN OF COMPILEREN, ZONDER ONDERBREKING ZAL WERKEN, VOLDOET AAN ENIGE PRESTATIE- OF BETROUWBAARHEIDSNORMEN, OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT EVENTUELE FOUTEN OF DEFECTEN KUNNEN OF ZULLEN WORDEN VERHOLPEN. NIETTEGENSTAANDE UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SERVICE EN ONGEACHT ENIGE (NAUWKEURIGE OF ONNAUWKEURIGE) INFORMATIE VERSTREKT VIA DE SERVICE, INCLUSIEF MET BETREKKING TOT DE WERKING, HET ONDERHOUD OF DE PRESTATIESTATUS VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN VERBAND MET DE SERVICE, BENT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EN NEEMT U ALLE RISICO'S BETREFFENDE DE GOEDE WERKING, DE ONDERSTEUNING EN HET ONDERHOUD VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN VERBAND MET DE SERVICE.
 

DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES IS IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN VERBODEN, IN WELK GEVAL SOMMIGE VAN DEZE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. Op grond van de wet die op u van toepassing is krachtens artikel 18, kunt u beschikken over verplichte garantierechten in geval van niet-conformiteit van de Service met de Overeenkomst; deze garantierechten blijven onaangetast door deze Overeenkomst.
 
 

13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

(a) Niets in deze Overeenkomst zal tot gevolg hebben dat de wettelijke aansprakelijkheid van Pentair onder de toepasselijke Wetgeving wordt uitgesloten of beperkt in geval van (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van een handeling of verzuim van Pentair, (ii) een frauduleuze verkeerde voorstelling of frauduleuze verzwijging van gebreken van producten of diensten door Pentair, (iii) verlies en zinloze kosten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Pentair, (iv) een schending van een contractuele garantie met betrekking tot de kwaliteit van een product of dienst verleend door Pentair of (v) andere gevallen waarin de aansprakelijkheid niet vooraf kan worden uitgesloten of beperkt door een overeenkomst tussen de partijen (zoals onder de toepasselijke wetgeving inzake productaansprakelijkheid). Behoudens de voorgaande zin,
 

- is Pentair niet aansprakelijk voor Uw verlies en nutteloze uitgaven (gezamenlijk de “Schade”) die worden veroorzaakt zonder enige nalatigheid of opzet van Pentair;
 

- is Pentair niet aansprakelijk voor Uw verlies en nutteloze uitgaven (gezamenlijk de “Schade”) die worden veroorzaakt zonder enige nalatigheid of opzet van Pentair;
 

- De aansprakelijkheid van Pentair wegens zijn inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen met slechts een lichte nalatigheid is beperkt tot de Schade die voorzienbaar is voor de partijen op het moment van het sluiten van de Overeenkomst tussen U en Pentair en die zich doorgaans voordoet bij dergelijke transacties. Hiertoe wordt een wezenlijke contractuele verplichting beschouwd als een verplichting van Pentair, waarvan de naleving een vereiste is om de correcte uitvoering van deze Overeenkomst mogelijk te maken en waarop U vertrouwt en kunt vertrouwen.
 

- Wanneer Pentair U de Service gratis verstrekt, is Pentair niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid.
 

(b) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van overeenkomstige toepassing op de aansprakelijkheid van werknemers, leidinggevende functionarissen, wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van Pentair.
 

(c) Naast de aansprakelijkheidsbeperking die in de voorgaande paragrafen (a) en (b) wordt vermeld, zal, indien toegestaan door de Wet die op u van toepassing is krachtens artikel 18 en met uitzondering van de gevallen vermeld in de eerste zin van de voorgaande paragraaf (a), de aansprakelijkheid van Pentair, zijn werknemers, leidinggevende functionarissen, wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten voor Schade die U kunt lijden in verband met een Service en die wordt veroorzaakt door Pentair met slechts lichte nalatigheid, beperkt zijn tot EUR 100 per schadegeval.
 
 

14. VRIJWARING.

U stemt ermee in om Pentair, zijn dochterondernemingen en andere gelieerde ondernemingen, en zijn bestuurders, kaderleden, werknemers, licentiegevers, leveranciers en agenten (“Schadeloosgestelden”) te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen elke vordering, eis of rechtsvordering ingesteld door een Derde (behalve voor vorderingen, eisen of rechtsvorderingen die het gevolg zijn van een handeling of verzuim van Pentair of de Schadeloosgestelden) en die voortvloeit uit of verband houdt met: (a) de toegang tot of het gebruik van de Service door U of door elke andere persoon of entiteit aan wie U toegang kunt geven tot of gebruik kunt laten maken van de Service, met inbegrip van persoonlijk letsel of schade aan apparatuur of andere eigendommen; (b) alle Service-informatie (met inbegrip van Apparaatgegevens) en/of alle andere gegevens die aan U of door U of elke andere persoon of entiteit ter beschikking worden gesteld; (c) elke Inzending; (d) Uw inbreuk op deze Overeenkomst, met inbegrip van de hierin gegeven garanties en verklaringen; (e) Uw nalatigheid of opzettelijke fout; of (f) Uw inbreuk, onrechtmatig gebruik of schending van een eigendoms- of ander recht van een Derde.
 
 

15. EXPORTVERORDENING.

De Service kan onderworpen zijn aan Amerikaanse en Europese exportcontrolewetten, waaronder de Amerikaanse Export Administration Act en de bijbehorende regelgeving. Zowel Pentair als U zullen alle toepasselijke wetten inzake exportcontrole naleven.
 
 

16. TELEMATICA-APPARATEN.

De overdracht van informatie met behulp van een telematica-apparaat (inclusief mobiele, satelliet-, lokale netwerken en andere soortgelijke systemen) kan onderworpen zijn aan wettelijke vereisten (inclusief met betrekking tot goedkeuring voor radiofrequentiegebruik) die van locatie tot locatie kunnen verschillen.  U stemt ermee in te voldoen aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot de overdracht van informatie via telematica-apparaten, inclusief de beperking van het gebruik van een dergelijk apparaat tot locaties waar aan alle wettelijke vereisten voor het gebruik van het apparaat en de bijbehorende communicatienetwerken is voldaan.  Behalve voor zover verboden door de toepasselijke wetten, wijst Pentair elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het niet naleven van wettelijke vereisten omtrent de overdracht van informatie via telematica-apparatuur.   Indien Pentair een dergelijke niet-conformiteit ontdekt, kan Pentair de overdracht van informatie via dat apparaat stopzetten.
 
 

17. SCHEIDBAARHEID.

Indien een bepaling van deze Overeenkomst onwettig of niet afdwingbaar is krachtens de toepasselijke Wetgeving, zal de rest van de bepaling worden gewijzigd om het effect van de oorspronkelijke voorwaarde zo dicht mogelijk te benaderen en zullen alle andere bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht blijven.
 
 

18. TOEPASSELIJK RECHT.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van het Koninkrijk België, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten die de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied zouden veroorzaken, en ongeacht Uw locatie. Indien U handelt als consument binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) Nr. 593/2008, d.w.z. voor een doel dat kan worden beschouwd als zijnde buiten Uw bedrijf of beroep, zal de voorgaande keuze van het toepasselijke recht er niet toe leiden dat U de bescherming wordt ontnomen die U wordt geboden door bepalingen waarvan niet contractueel kan worden afgeweken krachtens het Recht dat van toepassing is waar U gewoonlijk verblijft.
 
 

19. RECHTSGEBIED.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke Wetgeving zullen alle rechtszaken, vorderingen of procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Service uitsluitend worden ingesteld bij de bevoegde rechtbanken van Engeland en Wales, behalve dat Pentair er ook voor kan kiezen om een procedure tegen U in te leiden bij de rechtbanken van de plaats waar U gedomicilieerd bent. Als u gedomicilieerd bent in de Europese Unie en handelt als consument binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 1215/2012, d.w.z. voor een doel dat kan worden beschouwd als zijnde buiten Uw bedrijf of beroep, is de voorgaande keuze van rechtbank niet op U van toepassing. In dat geval kunt u een procedure tegen Pentair instellen bij de rechtbank van de plaats waar Pentair gevestigd is of bij de rechtbank van de plaats waar U gedomicilieerd bent, en kan Pentair alleen een procedure tegen U instellen bij de rechtbanken van de lidstaat van de Europese Unie waar U gedomicilieerd bent.
 
 

20. VERKLARING VAN AFSTAND.

Niet-uitoefening of vertraging bij de uitoefening door een van beide partijen van enig recht of enige bevoegdheid krachtens deze Overeenkomst geldt niet als afstand daarvan, noch zal de enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of enige bevoegdheid krachtens deze Overeenkomst de verdere uitoefening van dat of enig ander recht krachtens deze Overeenkomst uitsluiten. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Overeenkomst en toepasselijke aankoop- of andere voorwaarden, gelden de voorwaarden van deze Overeenkomst.
 
 

21. CONSTRUCTIE.

Elke hoofding, elk bijschrift of elke titel van een artikel in dit document dient enkel voor het gemak en definieert of verklaart geenszins enig artikel of enige bepaling. Alle in het enkelvoud gedefinieerde termen hebben dezelfde betekenis wanneer ze in het meervoud worden gebruikt, indien van toepassing en tenzij anders vermeld. Elk gebruik van de term “inclusief” of variaties daarop in deze Overeenkomst zal worden opgevat als gevolgd door de zinsnede “zonder beperking”.
 
 

22. KENNISGEVINGEN.

U gaat ermee akkoord dat Pentair op alle redelijke manieren contact met U kan opnemen, ook via de contactinformatie die U hebt verstrekt in de Service-account, via e-mail of de gebruikersinterface voor de Service, om U informatie en kennisgevingen te verstrekken met betrekking tot de Service, deze Overeenkomst of voor andere doeleinden die verband houden met het onderwerp van deze Overeenkomst. Kennisgevingen aan Pentair met betrekking tot deze Overeenkomst, met inbegrip van de uitvoering en beëindiging ervan, moeten worden afgeleverd per aangetekende of gecertificeerde post, met ontvangstbevestiging, op het volgende adres: Regal House, 70 London Road, Twickenham TW1 3Qs, Verenigd Koninkrijk of per e-mail aan Laurent.Droulez@PENTAIR.COM. Tenzij anders bepaald door de toepasselijke Wetgeving, zijn kennisgevingen van kracht (a) wanneer ze persoonlijk worden afgeleverd, (b) zeven (7) dagen na verzending per aangetekende of gecertificeerde post met een ontvangstbewijs, port vooraf betaald, (c) twee (2) werkdagen na het binnenbrengen bij een expreskoerier in de privésector, met een schriftelijke ontvangstbevestiging, (d) voor e-mail of andere elektronische verzending naar U, wanneer ze worden verzonden, of (e) indien ze worden geplaatst in de gebruikersinterface van de Service voor U, wanneer ze worden geplaatst. Het is Uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het e-mailadres en de contactgegevens in Uw account accuraat en actueel zijn. Kennisgevingen die via e-mail worden verzonden, zijn van kracht wanneer ze worden verzonden, ongeacht of ze daadwerkelijk zijn ontvangen.
 
 

23. OVERDRACHT.

U mag deze Overeenkomst of een van Uw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van Pentair. Pentair kan deze Overeenkomst en alle rechten of verplichtingen van Pentair krachtens deze Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming overdragen, op voorwaarde dat, indien U handelt als consument in de zin van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad, d.w.z. voor doeleinden die buiten Uw handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen, dergelijke overdracht de garanties voor U krachtens deze Overeenkomst niet vermindert. Alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst zijn bindend voor en komen ten goede aan de partijen, hun rechtsopvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.
 
 

24. DERDE BEGUNSTIGDEN.

Deze Overeenkomst is uitsluitend bedoeld ten voordele van de partijen en is niet bedoeld ten voordele van een Derde, tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald. Alleen de partijen bij deze Overeenkomst kunnen deze afdwingen.
 
 

25. VOORTBESTAAN.

De bepalingen van de artikelen 1 (“Definities”), 5 (“Verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Service”), 9 (“Intellectuele Eigendomsrechten”), 10 (“Inzendingen”), 11(b) (“Beëindiging”), 12 (“Garantiedisclaimer”), 13 (“Beperking van aansprakelijkheid”), 14 (“Vrijwaring”), , 18 (“Toepasselijk recht”), 19 (“Rechtsgebied”), onderhavig artikel 25 (“Voortbestaan”) en elk ander artikel, stuk, addendum of bijlage dat door zijn aard bedoeld is om de beëindiging te overleven, zal blijven bestaan na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst.
 
 

26. INFORMATIE OF KLACHTEN.

Als U een vraag of klacht hebt over de Service, neem dan contact op met Pentair op het adres vermeld in artikel 22. Houd er rekening mee dat e-mails mogelijk niet veilig zijn. U mag dus geen gevoelige informatie vermelden in een e-mail.
 
 

27. APPLE-SPECIFIEKE VOORWAARDEN.

Naast Uw instemming met de voorgaande algemene voorwaarden en niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst, zijn de volgende bepalingen van toepassing op Uw gebruik van een versie van een in de Service opgenomen mobiele app die compatibel is met het iOS-besturingssysteem van Apple Inc. (“Apple”, en een dergelijke app, de “iOS-app”). Apple is geen partij bij deze Overeenkomst en is niet de eigenaar van en verantwoordelijke voor de iOS-app. Apple geeft geen garantie voor de iOS-app, behalve, indien van toepassing, om de aankoopprijs ervan terug te betalen. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderhoud van of andere ondersteunende diensten voor de iOS-app en zal niet verantwoordelijk zijn voor andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot de iOS-app, met inbegrip van productaansprakelijkheidsclaims van derden, claims dat de iOS-app niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste, claims die voortvloeien uit de bescherming van de consument of soortgelijke wetgeving, en claims met betrekking tot inbreuken op intellectuele eigendom. Alle vragen of klachten met betrekking tot het gebruik van de iOS-app, inclusief vragen of klachten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, moeten aan Pentair worden gericht in overeenstemming met het bovenstaande artikel “Informatie of klachten”. De hier aan u toegekende licentie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de iOS-app te gebruiken op een product van het merk Apple dat met het iOS-besturingssysteem van Apple werkt en dat eigendom is van of beheerd wordt door u, of zoals anderszins toegestaan door de Gebruiksregels die worden uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden van de App Store van Apple, met uitzondering van het feit dat de iOS-app ook toegankelijk is voor en gebruikt kan worden door andere accounts die aan u verbonden zijn via volumeaankoopprogramma’s of Family Sharing van Apple. Daarnaast moet u de voorwaarden van elke derdenovereenkomst naleven die op u van toepassing zijn wanneer u de iOS-app gebruikt, zoals uw serviceovereenkomst voor draadloze gegevens. Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn derde begunstigden van deze Overeenkomst en zullen, wanneer U de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt, het recht hebben (en geacht worden het recht te hebben aanvaard) om deze Overeenkomst af te dwingen tegen U als derde begunstigde ervan. Niettegenstaande het voorgaande is het recht van Pentair om wijzigingen, ontheffingen of schikkingen onder deze Overeenkomst aan te gaan, te herroepen of te beëindigen niet onderworpen aan de toestemming van een Derde.
 
 

28. VOLLEDIGE OVEREENKOMST.

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de materie die hierin wordt behandeld en vervangt alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke mededelingen met betrekking tot de materie hiervan, die allemaal hierin worden samengevoegd.
 
 

29. OGB-PLATFORM.

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op https://ec.europa.eu/consumers/odr.  Pentair is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan onlinegeschillenbeslechting.

 

Alle vermelde handelsmerken en logo’s van Pentair zijn eigendom van Pentair. 
Alle andere geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo’s zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 2023 Pentair. Alle rechten voorbehouden.